Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Nederland Voedselland

Artikel 1 – Algemeen
 1. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van Het Platform Nederland Voedselland, zowel via computer als via mobiele apparatuur of enige andere softwareapplicatie.
 2. Door het bezoeken van Het Platform Nederland Voedselland gaat de Gebruiker akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden. 
 3. Eventuele afwijkingen op deze Gebruikersvoorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
Artikel 2 – Definities

In deze Gebruikersvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die de website van Het Platform Nederland Voedselland en/of de daarbij horende social-mediakanalen online bezoekt alsmede de natuurlijke- en of rechtspersoon die een bijdrage of een reactie schrijft op de website van Het Platform Nederland Voedselland en/of de daarbij horende social-mediakanalen.
 2. Bijdrage: een artikel, een blog, een video of bijdrage aan een podcast.
 3. Derde: iemand niet zijnde Nederland Voedselland of Gebruiker
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon voor wie Nederland Voedselland B.V. op basis van aanbieding, offerte en overeenkomst opdrachten verricht tot het verlenen van diensten.
 5. Nederland Voedselland B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nederland Voedselland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 76893030. Nederland Voedselland B.V. voert de Redactie over Het Platform Nederland Voedselland. Daarnaast treedt Nederland Voedselland B.V. op als moderator van de discussies. Dat geldt voor Het Platform Nederland Voedselland en de social-mediakanalen. Nederland Voedselland B.V. is geheel onafhankelijk en staat los van de werkzaamheden van de Opdrachtgever. 
 6. Het Platform Nederland Voedselland: Het Platform Nederland Voedselland biedt consumenten, burgers, overheden, onderwijs- en onderzoekersinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar in gesprek gaan op de website en/of haar social-mediakanalen: https://nederlandvoedselland.nl/. 
 7. Reactie: het plaatsen van een opmerking en/of afbeelding op Het Platform Nederland Voedselland en/of social-media.
 8. Redactie: de Redactie van Het Platform Nederland Voedselland wordt gevoerd door de medewerkers van Nederland Voedselland B.V..
 9. Social-media: social-media is een verzamelbegrip voor online platformen. Denk hierbij onder meer aan de volgende online platformen: Facebook, Twitter,  Google+, LinkedIn. Deze lijst is niet volledig en dient slechts ter illustratie. 
Artikel 3 – Gebruiker
 1. De Gebruiker die zijn Bijdrage op Het Platform Nederland Voedselland geplaatst wil hebben, dient zijn Bijdrage ter plaatsing aan de Redactie aan te bieden. 
 2. De Gebruiker moet minimaal 18 jaar oud zijn. De diensten van Het Platform Nederland Voedselland zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor voorafgaand toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.
 3. De Bijdrage van de Gebruiker wordt altijd onder zijn eigen naam en niet anoniem geplaatst.
 4. Nadat de Gebruiker een Bijdrage heeft ingestuurd, staat het de Redactie vrij om te allen tijde contact op te nemen met de Gebruiker. 
Artikel 4 – Gebruik 
 1. De Gebruiker dient in zijn Bijdrage ‘on-topic’ te blijven. De Gebruiker dient niet af te wijken van het onderwerp. 
 2. De Gebruiker respecteert merkenrechten en overige rechten van exclusieve aard van andere Gebruikers en derden, zoals nader uiteengezet in artikel 8 van deze Gebruikersvoorwaarden.
 3. De Gebruiker garandeert dat de informatie die aan de Redactie wordt verstrekt correct en volledig is. Onder informatie valt onder andere: NAW-gegevens, bloggegevens en statistieken.
 4. Het is onder meer niet toegestaan dat de inhoud van een Bijdrage of Reactie:
  • Illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
  • Afbreuk doet aan de goede naam en reputatie van Het Platform Nederland Voedselland, Nederland Voedselland B.V., een andere Gebruiker of een derde;
  • Gebruikersrechten, merkrechten of andere rechten van Gebruikers of enige derde schendt;
  • Een erotisch, pornografisch of gewelddadig karakter heeft;
  • Onwettig of kwaadaardig is;
  • Discrimineert op welke wijze dan ook, waaronder doch niet beperkt tot ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging.
 5. De Gebruiker zal geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens Het Platform Nederland Voedselland of Nederland Voedselland B.V..
 6. De Gebruiker mag geen adresgegevens, telefoonnummers, identiteitsdocumenten of gevoelige financiële informatie van anderen op Het Platform Nederland Voedselland plaatsen.
Artikel 5 – Misbruik
 1. De Gebruiker stemt ermee in dat zijn gegevens aan een derde bekend worden gemaakt, indien de Gebruiker in overtreding met één of meer regels uit deze gebruiksvoorwaarden handelt. 
 2. De Redactie kan bij grove overtredingen of het herhaaldelijk overtreden van de regels het IP-adres van de Gebruiker blokkeren.
 3. De Redactie kan de inhoud en informatie die op Het Platform Nederland Voedselland staat verwijderen, indien de Redactie vindt dat hiermee deze Gebruikersvoorwaarden worden geschonden.
Artikel 6 – Privacy
 1. Nederland Voedselland B.V. verkoopt de gegevens van de Gebruiker niet door aan Derden. Financiers van Het Platform Nederland Voedselland krijgen wel te zien hoe de website wordt gebruikt, maar persoonsgegevens zijn geanonimiseerd. 
 2. Voor het platform Nederland Voedselland verwerken we de volgende persoons-gegevens:
  • Voor- en achternaam
  • Functie en bedrijfsnaam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
 3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
  1. Gebruikers te informeren over wijzigingen van het platform.
  2. Gebruikers te informeren over gepubliceerde artikelen op de website.
  3. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief.
  4. Gebruikers te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  5. Contact met een gebruiker op te nemen vanwege hun expertise.
 4. Delen van persoonsgegevens met derden:

Wij verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de Gebruiker of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor het delen van gegevens voor andere doeleinden zullen we altijd eerst toestemming aan de Gebruiker vragen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Nederland Voedselland.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
 1. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn Bijdrage en/of reactie.
 2. Nederland Voedselland B.V. is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van zijn Bijdrage en/of reactie, behoudens schade door opzet of bewuste roekeloosheid.
 3. Nederland Voedselland B.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, behoudens schade door opzet of bewuste roekeloosheid.
 4. Nederland Voedselland B.V. is niet aansprakelijk voor vergissingen in de verwerking van de informatie in de Bijdrage van de Gebruiker.
 5. De Gebruiker vrijwaart Nederland Voedselland B.V. van alle aanspraken van Derden ingeval van schade, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip de schade is geleden en hij vrijwaart Nederland Voedselland B.V. tevens voor alle kosten die een zodanige aansprakelijkheid met zich mee zou brengen.
 6. De Gebruiker vrijwaart Nederland Voedselland B.V. van elke aansprakelijkheid in verband met schade en voor alle kosten die ontstaan door het niet nakomen van de bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden door de Gebruiker.
 7. Nederland Voedselland B.V. is niet aansprakelijk voor gebreken op Het Platform Nederland Voedselland, onderbrekingen in de toegang tot Het Platform Nederland Voedselland, schendingen van de gegevens of verlies van gegevens die voorhanden zijn op het informatieverwerkingssysteem, gebreken in het beveiligingssysteem of virussen of andere schadelijke programmatuurcomponenten, die gebruikt worden voor de website van Het Platform Nederland Voedselland of voor schade die door virussen of componenten wordt veroorzaakt aan de website van Het Platform Nederland Voedselland. Nederland Voedselland B.V. zal in een voorkomend geval schadebeperkend handelen.
Artikel 8 – Intellectueel eigendom
 1. De Gebruiker garandeert dat de rechten op alle informatie in de Bijdrage eigendom zijn van de Gebruiker, of dat de eigenaar van de rechten op de informatie zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend tot de bekendmaking ervan op Het Platform Nederland Voedselland. 
 2. De Gebruiker garandeert eveneens dat de informatie op Het Platform Nederland Voedselland van de Gebruiker geen afbreuk doen aan de rechten van derden, met inbegrip van de rechten van intellectuele eigendom, en dat die informatie niet op enige manier beledigend, verboden of verdacht zijn.
 3. De Gebruiker zal Nederland Voedselland B.V. vrijwaren van de consequenties, financieel of anderszins, die mogelijk het resultaat zijn van het kopiëren of reproduceren van enig zulk materiaal.
 4. Indien de Gebruiker in strijd handelt met één of meerdere van zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 3, 4 en 8 van deze gebruikersvoorwaarden is Nederland Voedselland B.V. bevoegd de Gebruiker een boete op te leggen van € 15.000,– (zegge: vijftienduizend euro), te vermeerderen met een boete van € 1.000,– (zegge: duizend euro) per dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van Nederland Voedselland B.V. om in plaats daarvan volledige schadevergoeding van de Gebruiker te vorderen.
Artikel 9 – Klachtenregeling
 1. Klachten over de diensten kunnen worden gemeld bij: redactie@nederlandvoedselland.nl
 2. Nederland Voedselland B.V. zal in beginsel binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht reageren. Indien de klacht gegrond is, zal Nederland Voedselland B.V. al het mogelijke in werking stellen om het probleem op te lossen. De Gebruiker dient Nederland Voedselland B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
Artikel 10 – Wijzigen Gebruikersvoorwaarden
 1. Nederland Voedselland B.V. is te allen tijde gerechtigd om deze Gebruikersvoorwaarden te veranderen. De Gebruiker zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht. Indien de Gebruiker niet binnen 14 dagen, na bekendmaking van de wijziging, hiertegen bezwaar maakt, wordt de Gebruiker geacht de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden te hebben aanvaard.
Artikel 11 – Toepasselijk recht
 1. Op deze Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen Nederland Voedselland B.V. en de Gebruiker mochten ontstaan zal door de Rechtbank Rotterdam beslecht worden indien partijen hier onderling niet uitkomen.

Hoe een klein land groot kan zijn

Voedselproductie, dat is waar ons kleine land groot in is. Toch zullen we nog veel grootser moeten denken voor een duurzame toekomst. 

Wij vertellen over de zoektocht van de sector. Eerlijke verhalen over kleine en grote stappen, en over misstappen. We kijken buiten de grens, in ons land, en bij ons thuis.