Winst met kringlooplandbouw

De film ‘Winst met kringlooplandbouw’ is een informatief verhaal over kringlooplandbouw waarin de grondleggers, een aantal kringloopboeren, beleidsmakers en experts aan het woord komen.

Het sluiten van bodem-plant-dier-mest kringlopen is van groot belang voor de verduurzaming van de landbouw. Kringloopboeren laten in de praktijk zien hoe zij bodemvruchtbaarheid verbeteren, efficiënties verhogen, verliezen beperken en succesvol natuurinclusief en grondgebonden boeren.

Maar deze boeren laten bovenal zien hoe dit samengaat met een beter economisch rendement. Een goede kwaliteit mest, een optimaal functionerend bodemleven en integraal werken en denken worden daarbij gezien als sleutels tot succes. 

De film is gemaakt door Huib Schoonhoven voor de website https://kringlooplandbouw.nl. Op deze website vind je kennis en informatie over de impact die we maken rondom dit thema. De hoofdlijnen om succesvol te worden met kringlooplandbouw vat het platform samen in 8 punten: 

1. Zo weinig mogelijk kunstmest en meer ruimte voor de inzet van dierlijke mest;
2. Ook akkerbouwers de mogelijkheid bieden voor een optimalere inzet van dierlijke mest;
3. De boer zelf laten bepalen wanneer en met welke methode de dierlijke mest wordt aangewend;
4. Zo weinig mogelijk krachtvoer aanvoeren, zoveel mogelijk restromen en het stimuleren van voer uit de regio;
5. Opheffen van regels die een optimaal bouwplan, samenwerking tussen sectoren en eenvoudige grondruil tussen bedrijven in de weg zit;
6. Een bouwplan gericht op maximale CO2-vastlegging en zo weinig mogelijk emissie van lachgas;
7. Stimuleren van stallen gericht op een betere mestkwaliteit: af van drijfmest en toewerken naar compost?;
8. Investeren in zonnepanelen en windmolens op het boerenerf, want die verstoren de bedrijfskringloop niet.

Hoe een klein land groot kan zijn

Voedselproductie, dat is waar ons kleine land groot in is. Toch zullen we nog veel grootser moeten denken voor een duurzame toekomst. 

Wij vertellen over de zoektocht van de sector. Eerlijke verhalen over kleine en grote stappen, en over misstappen. We kijken buiten de grens, in ons land, en bij ons thuis.

Nieuwsbrief
Nieuwsgierig naar een duurzame voedseltoekomst?